Diagnoza Przedszkolaka

Diagnoza Przedszkolaka

Etap przedszkolny jest momentem, w którym rodzice i nauczyciele zaczynają dostrzegać potencjalne trudności rozwojowe u dzieci. Dlaczego właśnie wtedy? Przedszkolak, nawet jeśli wcześniej uczęszczał do żłobka, teraz trafia pod opiekę wykwalifikowanych nauczycieli, którzy mogą dokładniej ocenić jego możliwości i ewentualne problemy.

Dwa wymiary diagnozy

Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym może przebiegać na dwa sposoby:

Rola Nauczyciela i Specjalistów

Nauczyciel przedszkolny może samodzielnie przeprowadzić diagnozę, ale zazwyczaj zadanie to powierza się specjalistom. Pierwszym krokiem jest obserwacja i zgłoszenie problemów rodzicom. Następnie rodzic może udać się z dzieckiem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza przed którą zadane zostaną pytania dotyczące sytuacji rodzinnej oraz bytowej dziecka, a także o wcześniejsze diagnozowanie.

Przygotowanie do diagnozy

 • Psycholog: ocena kondycji psychicznej, w tym poziomu lęku.
 • Laryngolog: ocena słuchu.
 • Okulista: ocena wzroku.
 • Neurolog: ocena układu nerwowego.

Narzędzia Diagnostyczne dla Przedszkolaków

Diagnoza wymaga zastosowania narzędzi, które umożliwiają kompleksową ocenę rozwoju psychofizycznego, społecznego i poznawczego dziecka:

 • Profil Psychoedukacyjny Schoplera (PEP-R): Narzędzie ocenia poziom rozwoju w różnych obszarach, takich jak komunikacja, umiejętności społeczne, motoryka duża i mała, oraz funkcjonowanie poznawcze.
 • Skale Gotowości Szkolnej (School Readiness Scales): Narzędzie ocenia przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej w zakresie umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych i językowych.
 • Kwestionariusz Rozwoju Mowy (Speech and Language Development Questionnaire): Narzędzie ocenia rozwój mowy i języka dziecka, identyfikując ewentualne opóźnienia lub zaburzenia.
 • Skale Rozwoju Dzieci Denver II (Denver Developmental Screening Test II): Narzędzie ocenia rozwój dziecka w czterech obszarach: motoryka duża, motoryka mała, mowa i kontakty społeczne.
 • Testy Inteligencji (Intelligence Tests): Narzędzia takie jak Skala Inteligencji Stanford-Binet czy Skala Inteligencji Dzieci Wechslera (WISC) oceniają ogólny poziom intelektualny dziecka.
 • Kwestionariusz Zachowań Przedszkolaka (Preschool Behavior Questionnaire): Narzędzie ocenia zachowania adaptacyjne oraz ewentualne problemy emocjonalne i behawioralne.
 • Skale Rozwoju Społeczno-Emocjonalnego (Social-Emotional Development Scales): Narzędzie ocenia rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Stosowane w ocenie dzieci z podejrzeniem zaburzeń emocjonalnych i społecznych.

Rzetelna diagnoza

Każde narzędzie powinno być stosowane z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i językowego dziecka. Warto stosować różne narzędzia, aby uzyskać pełny obraz możliwości i trudności dziecka. Rodzice powinni być zaangażowani w proces diagnostyczny, dostarczając ważnych informacji na temat zachowania i rozwoju dziecka.

Stosowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych pozwala na wczesne wykrycie problemów rozwojowych i zaplanowanie skutecznych działań terapeutycznych i edukacyjnych.

Rzetelna diagnoza jest kluczem do skutecznych działań edukacyjno-terapeutycznych. Im dokładniejsza ocena, tym lepsze wsparcie możemy zapewnić dziecku, co jest fundamentem jego przyszłego sukcesu edukacyjnego.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy na diagnozę przedszkolaka, gdzie specjaliści pomogą w ocenie rozwoju Twojego dziecka. Koszt diagnozy zaczyna się od 500 zł.


Otrzymaj pomoc