Poznaj naszych Specjalistów

Wioletta Ginter

Wioletta Ginter

Magister pedagogiki specjalizujący się w  poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej. Jako aktywny pedagog specjalny, terapeuta ręki, specjalista w  edukacji włączającej i wykładowca, posiada bogate doświadczenie, przekazując swoją wiedzę zarówno uczniom, jak i nauczycielom w  różnych instytucjach edukacyjnych. Specjalista ORE w  zakresie edukacji włączającej.

Anna Ławniczak

Anna Ławniczak

Magister psychologii, specjalizujący się w seksuologii klinicznej i psychologii kryminologicznej. Wykładowca studiów podyplomowych z obszaru pedagogiki specjalnej, seksuologii, seksuologii klinicznej. Terapeuta dzieci, par, rodzin. Aktywnie angażuje się w pracę na rzecz dzieci w szkołach i przedszkolach. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Monika Kromolan

Monika Kromolan

Magister psychologii z zakresu neuropsychologii i psychologii klinicznej. Specjalista w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuta WWRD i hipoterapii. Specjalista w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz diagnozy alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Gabriela Marcisz

Gabriela Marcisz

Magister psychologii, psychoterapeuta. Terapeuta dorosłych, par i rodzin. Specjalista psychoterapii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic i na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Specjalista skupiony na pracy z całymi rodzinami i osobami pełnoletnimi.

Anna Kowalska

Anna Kowalska

Magister psychologii, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej, muzykoterapeuta. Psychodietetyk, trener nowoczesnego doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Teraputa z zakresu psychoterapii par, EFT - terapii skoncentrowanej na emocjach, pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalista edukacji włączającej. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu swoich specjalizacji.

Sylwia Cuber

Sylwia Cuber

Magister pedagogiki specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja elementarna z dodatkowym językiem angielskim, czynny pedagog specjalny w szkole podstawowej, specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej, trener treningu umiejętności społecznych (TUS) dzieci ze spektrum autyzmu, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Aleksandra Wowra

Aleksandra Wowra

Magister pedagogiki – specjalność: opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagog, specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej, czynny pedagog specjalny. Wykładowca na kierunkach pedagogiki specjalnej na studiach podyplomowych.

Joanna Zawadzka

Joanna Zawadzka

Magister języka polskiego, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, diagnozy i profilaktyki społecznej. Terapeuta z obszaru diagnozy dysleksji rozwojowej, egzaminator OKE, nauczyciel języka polskiego jako obcego, prezes Oddziału Towarzystwo Dysleksji w Rybniku. Doradca i autor publikacji dla IBE- Instytut Badań Edukacyjnych. Pracuje z uczniami uzdolnionymi (przygotowanie do egzaminów/olimpiad).

Jakub Ruks

Jakub Ruks

Doktor filozofii. Wykładowca na kierunkach: etyka oraz filozofia. Czynny nauczyciel etyki i filozofii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Trener pracujący z ucznem uzdolnionym - przygotowanie do certyfikatów z języka niemieckiego. Specjalista z zakresu wiedzy o młodym człowieku. Autor scenariuszy zajęć do etyki na wszystkich poziomach kształcenia. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Małgorzata Solowska

Małgorzata Solowska

Magister języka angielskiego, magister historii, trener i moderator TIK, MIEE Educator, trener dla zagranicznych narodowych agencji Erasmus, prelegent konferencji i szkoleń międzynarodowych oraz ogólnopolskich. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej. Trener TIK w tym wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, historii oraz języka angielskiego.

Anna Falkowska

Anna Falkowska

Doktor nauk społecznych z dziedziny pedagogiki i socjologii. Doradca zawodowy oraz specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Specjalista ORE z zakresu edukacji włączającej. Trener TIK. Specjalista programów do interaktywnej edukacji. Wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych. Ekspert edukacji ekologicznej.

Paulina Rosa

Paulina Rosa

Magister polonistyki, logopeda, egzaminator TELC języka polskiego jako obcego, trener języka polskiego jako obcego, czynny nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, terapeuta sesji logopedycznych. Trener z obszaru edukacji włączającej. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Martyna Papała

Martyna Papała

Dyrektor szkoły dla młodzieży oraz nauczyciel matematyki w szkole ponadpodstawowej. Trener z zakresu TIK. Ukończyła formy doskonalenia zawodowego realizowane w ramach projektu: "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa". Wykładowca na studiach podyplomowych z obszaru zarządzania oświatą. Prowadzi zajęcia z matematyki dla uczniów przygotowujących się do egzaminów, ale też potrzebujących pomocy w rozumieniu zawiłości świata matematycznego.

Katarzyna Duźniak

Katarzyna Duźniak

Magister pedagogiki, specjalizuje się w pracy socjalnej oraz opiekuńczo-wychowawczej. Wieloletni terapeuta uzależnień, biegła sądowa w sprawach alkoholizmu, pracowała w czołowych placówkach zdrowia psychicznego. Specjalizuje się we wszystkich formach uzależnień. Wykładowca studiów podyplomowych oraz licencjackich od 2008r. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Michalina Dzumek

Michalina Dzumek

Magister pedagogiki specjalizujący się budowaniu zasobów ochronnych oraz redukowaniu czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi rodziny, dzieci i młodzieży   (w sytuacji rozwodu, choroby, niepełnosprawności, kryzysu, uzależnienia lub śmierci).  Na co dzień pedagog szkolny pracujący z uczniem doświadczającym trudności w czytaniu, pisaniu, ortografii i operacjach matematycznych oraz  trudnością w  zakresie regulacji emocji. Superwizor rodzinny, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych. Praktyk podejścia skoncentrowanego na  rozwiązaniu (Solution-Focused Approach – SFA)