Poznaj naszych Specjalistów

Paulina Rosa

Paulina Rosa

Magister polonistyki, logopeda, egzaminator TELC języka polskiego jako obcego, trener języka polskiego jako obcego, czynny nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, terapeuta sesji logopedycznych. Trener z obszaru edukacji włączającej. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Samanta Marszałek-Czaban

Samanta Marszałek-Czaban

Magister neurologopedii i pedagogiki, z dodatkową specjalizacją w oligofrenopedagogice i edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczona w pracy logopedycznej zarówno w szkołach, jak i specjalistycznych ośrodkach interwencji. Wykładowca akademicki oraz trener edukacji włączającej.

Paulina Dąbrowska

Paulina Dąbrowska

Magister pedagogiki specjalnej z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studentka logopedii z neurologopedią. Doświadczona w pracy dydaktycznej i pedagogicznej, zarówno w szkołach integracyjnych, jak i w ośrodkach dla dzieci słabosłyszących. Ekspertka w obszarze edukacji włączającej, z kompetencjami praktycznymi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Justyna Bugdoł

Justyna Bugdoł

Magister pedagogiki specjalnej, nauczyciel dyplomowany, terapeuta edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, trener TUS, pedagog w Zespole Szkół Specjalnych

Wioletta Ginter

Wioletta Ginter

Magister pedagogiki specjalizujący się w  poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej. Jako aktywny pedagog specjalny, terapeuta ręki, specjalista w  edukacji włączającej i wykładowca, posiada bogate doświadczenie, przekazując swoją wiedzę zarówno uczniom, jak i nauczycielom w  różnych instytucjach edukacyjnych. Specjalista ORE w  zakresie edukacji włączającej.

Anna Ławniczak

Anna Ławniczak

Magister psychologii, specjalizujący się w seksuologii klinicznej i psychologii kryminologicznej. Wykładowca studiów podyplomowych z obszaru pedagogiki specjalnej, seksuologii, seksuologii klinicznej. Terapeuta dzieci, par, rodzin. Aktywnie angażuje się w pracę na rzecz dzieci w szkołach i przedszkolach. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej.

Monika Kromolan

Monika Kromolan

Magister psychologii z zakresu neuropsychologii i psychologii klinicznej i osobowości. Specjalista w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuta WWRD i hipoterapii. Specjalista w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz diagnozy alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, oligofrenopedagog. Instruktor masażu shantala. Szkolenia superwizyjne, opracowania strategii AAC.

Anna Kowalska

Anna Kowalska

Magister psychologii, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej, muzykoterapeuta. Psychodietetyk, trener nowoczesnego doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Teraputa z zakresu psychoterapii par, EFT - terapii skoncentrowanej na emocjach, pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalista edukacji włączającej. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu swoich specjalizacji.

Sylwia Cuber

Sylwia Cuber

Magister pedagogiki specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja elementarna z dodatkowym językiem angielskim, czynny pedagog specjalny w szkole podstawowej, specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej, trener treningu umiejętności społecznych (TUS) dzieci ze spektrum autyzmu, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Aleksandra Wowra

Aleksandra Wowra

Magister pedagogiki – specjalność: opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagog, specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej, czynny pedagog specjalny. Wykładowca na kierunkach pedagogiki specjalnej na studiach podyplomowych.

Joanna Zawadzka

Joanna Zawadzka

Magister języka polskiego, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, diagnozy i profilaktyki społecznej. Terapeuta z obszaru diagnozy dysleksji rozwojowej, egzaminator OKE, nauczyciel języka polskiego jako obcego, prezes Oddziału Towarzystwo Dysleksji w Rybniku. Doradca i autor publikacji dla IBE- Instytut Badań Edukacyjnych. Pracuje z uczniami uzdolnionymi (przygotowanie do egzaminów/olimpiad).

Małgorzata Solowska

Małgorzata Solowska

Magister języka angielskiego, magister historii, trener i moderator TIK, MIEE Educator, trener dla zagranicznych narodowych agencji Erasmus, prelegent konferencji i szkoleń międzynarodowych oraz ogólnopolskich. Specjalista ORE w zakresie edukacji włączającej. Trener TIK w tym wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, historii oraz języka angielskiego.

Anna Falkowska

Anna Falkowska

Doktor nauk społecznych z dziedziny pedagogiki i socjologii. Doradca zawodowy oraz specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Specjalista ORE z zakresu edukacji włączającej. Trener TIK. Specjalista programów do interaktywnej edukacji. Wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych. Ekspert edukacji ekologicznej.

Natalia Chruściel-Janas

Natalia Chruściel-Janas

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: neurologopedia z wczesną interwencją logopedyczną, Uniwersytet Wrocławski: logopedia ogólna, Uniwersytet Wrocławski: filologia polska, polonista jako lider społeczności lokalnej. Certyfikowany Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS, Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia (mgr Aleksandra Owczarz Jankowska); Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne (mgr Ewa Wojewoda, mgr Aleksandra Kaczyńska); Afazja - diagnoza i terapia (prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska); Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno - twarzowych (dr A Regner) • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) (mgr E. Łukowska); AAC Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (mgr P. Gałczyńska); Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno - twarzowego (Ilona Brzozowska - Misiewicz); O laktacji interdyscyplinarnie - warsztat laktacyjny (lek med. S. Jeż, dr A. Ptak); Elementy metody werbo - tonalnej. Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji (mgr A. Dziedzic); Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne, (mgr Aleksandra Kaczyńska); ORM kreatywne postępowanie logopedyczne (mgr A. Gładowicz - Bojarska); Werbogesty (mgr A. Gładowicz - Bojarska); Opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia (mgr Dagmara Kalczyńska); Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia tytuł: Terapeuta ręki (ProCentrum, mgr Katarzyna Gromelska); Logorytmika - ruch, słuch, słowo (ProCentrum, mgr Ewa Bombol); Terapia sygmatyzmu międzyzebowego (mgr Anna Balewska); Terapia sygmatyzmu bocznego (mgr Anna Balewska); Kurs metody „Dyna Lingua MS”; „W świecie elfów”. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza, terapia. Diagnoza i terapia ankyloglosji; Uprawnienia pedagogiczne; stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego; Terapie logopedyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy; Zespołem Downa; Dziecięcym Porażeniem Mózgowym; terapie miofunkcjonalne, elektrostymulacja; ocena i terapia funkcji prymarnych; prowadzenie diagnoz logopedycznych; terapie logopedyczne młodzieży z zaburzeniami z niepełnosprawnością głęboką i sprzężoną. Prowadzenie zajęć z terapii ręki, logorytmiki, warsztatów logopedycznych dla dzieci i rodziców. Tworzenie indywidualnych programów terapii (IPET, Arkusz wyspecjalizowanej oceny ucznia).


Otrzymaj pomoc